Bokningsvillkor Extern Kund

bokningsvillkor extern kund

Introduktion

Bokningen gäller förutsatt att bokningen bekräftats inom en vecka.

Bekräfta genom att svara på detta e-mail och bifoga filen åter till oss.
Planeringsunderlag med önskade tider, eventuell specialkost, önskad sittning och faktureringsadress går bra att meddela senast 7 dagar innan ankomst via e-mail till bokad arena.

Vid fakturering önskar vi ert org.nr, fullständiga företagsuppgifter med adress, referens och till vilken e-mailadress ni önskar er faktura.
Betalningsvillkor vid faktura är 10 dagar.

Skulle du behöva avboka, gäller följande:
• Kostnadsfri avbokning gäller 4 veckor innan ankomst.
• Vid avbokning senare än 4 veckor före ankomst debiteras 75% av avtalat pris.
• Vid avbokning senare än 2 veckor före ankomst debiteras 100%.
• Om företaget haft särskilda kostnader till följd av beställningen skall dessa ersättas till fullo av beställaren.
• Avbokning/nedbokning skall ske skriftligen via e-mail som återbekräftas av anläggningen.

Allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang.

1. Definitioner
Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, tex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning.
Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget.
En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster. En bokningsförmedlare är ett företag som förmedlar arrangemangsbokningar inklusive eller exklusive förmedling av betalning för bokningen.

2. Beställning
Dryck- och mattjänster tillhandahålls exklusivt av United Spaces.
Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Leverantören ska bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

3. Särskilda önskemål vid beställning
Har beställaren särskilt önskemål gällande tex. catering, specialkost, teknik, möblering mm. ska det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

4. Avbeställning
Avbeställning ska ske skriftligt via e-mail som återbekräftas av anläggningen som mottagen.
Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag ska beställaren ersätta leverantören med en viss procentsats av värdet på beställningen. Den tillämpliga procentsatsen ska anges i leverantörens bekräftelse av mottagandet av beställningen.
Vid avbeställning av del av beställning ska ersättningen avse den avbeställda delen.

5. Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna ska betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Beställaren är dock ytterst betalningsskyldig om deltagaren inte fullföljer sitt åtagande. Betalning ska ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura ska beställaren utge full likvid inom 10 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

6. Reservation för prisändringar
Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar ska leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.
Leverantören ska omgående informera beställaren när pristillägg sker.

7. Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

8. Ansvar för egendom/vållande av skada
Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen, om inte egendomen är av särskilt högt värde som vi ej ansvarar för. Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

9. Tvister
För att lösa tvister eller oklarheter vid konferenser och övriga arrangemang, står Visitas ansvarsnämnd kostnadsfritt till parternas förfogande. Visitas medlemsföretag har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut.

10. Bokning genom förmedlare
Om bokning och betalning sker genom en bokningsförmedlare ska detta bolag, utan dröjsmål, hålla leverantörens pengar avskilda på ett separat konto till dess utbetalning skett till leverantören. Detta bolag ska även vara redovisningsskyldigt gentemot leverantören för pengar det mottagit för leverantörens räkning. Ingen bokningsförmedling utgår till förmedlare vid medlemsrabatter.