Allmänna villkor

För avtal som kunder träffar med United Spaces Waterfront Stockholm AB, United Spaces Studio Malmö AB, United Spaces Östra Hamngatan Göteborg AB, United Spaces Lindholmen Göteborg AB, Torsgatan 26 Stockholm AB, United Spaces Uppsala AB (”United Spaces”) eller United Spaces Workspace AB gäller dessa allmänna villkor.

1 AVTALET MED UNITED SPACES
1.1 Definitioner
Med ”Medlemsföretag” avses den kund som ingått avtal med United Spaces om tjänster av viss omfattning.
Med ”Medlemskap” avses det avtal, inkluderande dessa allmänna villkor, som träffas mellan Medlemsföretag och United Spaces avseende utnyttjande av tjänster som United Spaces tillhandahåller.
Med ”Medlem” avses utpekad fysisk person som genom Medlemskap ges tillgång till United Spaces tjänster av viss omfattning. Med ”Gäst” avses fysisk person som, utan att vara Medlem, vid enstaka tillfällen besöker Medlem i United Spaces lokaler. United Spaces tillhandahåller till Medlemsföretag följande tjänster som närmare specificeras i vid var tid gällande produktblad för respektive tjänst;
-”Lounge”
-”Eget Kontor”
-”Eget Skrivbord”
– “Konsult”
– “Tilläggstjänster”

1.2 Medlemskapets syfte och natur
Syftet med Medlemskapet är United Spaces tillhandahållande av en mötesplats där Medlemsföretaget ges möjlighet att skapa affärskontakter. United Spaces erbjuder nätverkstjänster, en kreativ arbetsmiljö och tillgång till teknisk utrustning. Ersättning som Medlemsföretag utger till United Spaces utgör avgift för de
olika tjänster och produkter som United Spaces tillhandahåller. United Spaces har den exklusiva rätten att bestämma över lokalerna och vem som ska äga tillträde och när tillträde får ske.

1.3 Onlineköp av medlemskap

Uppsägningstiden för medlemskap i Lounge och Eget Skrivbord är två (2) kalendermånader. Uppsägning måste ske skriftligt.

Vid onlineköp av Lounge eller Eget Skrivbord debiteras en månadsavgift omedelbart. Vid förlängning av avtalsperioden krävs undertecknande av ett avtal, och då gäller uppsägningstiden.

Eventuella avvikelser från uppsägningstiden ska dokumenteras och i avtalet mellan parterna. I händelse av några konflikter mellan uppsägningsbestämmelserna i avtalet och de allmänna villkoren, ska de specifika bestämmelserna i avtalet gälla och ha företräde.

1.4 Överlåtelse av Medlemskapet och årlig justering
Medlemsföretaget får inte överlåta Medlemskapet till annan part. United Spaces kan, när som helst, överlåta sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med Medlemskapet till annan part.
”United Spaces ska den 1 januari varje år justera överenskommet pris för Medlemskapet med hänsyn till
utvecklingen av Statistiska Centralbyråns Konsumentprisindex (totalindex med år 1980 = 100). Justeringar görs på följande sätt. Föregående års (i förekommande fall justerade) pris för Medlemskapet ska räknas upp med den procentsats med vilken senast fastställda oktoberindex har stigit i förhållande till
oktoberindex året dessförinnan. Om Medlemskap börjat löpa under tiden 1/1-30/6 sker första justeringen den 1 januari nästföljande kalenderår. Priset för Medlemskap anses då anpassat till indextalet för oktober månad året innan Medlemskapet börjat löpa. Om Medlemskapet börjat löpa under tiden 1/7-31/12 sker första justeringen den 1 januari det kalenderår som följer på nästkommande kalenderår. Priset för
Medlemskap anses då anpassat till indextalet för oktober månad samma år som Medlemskapet börjat löpa. Om index skulle ha sjunkit under de angivna perioderna ska ingen justering ske.”

1.5 Hanteringen av personuppgifter

Här hittar du vår Integritetspolicy

2 UNITED SPACES EGENDOM
2.1 Omsorg om egendomen
Medlemsföretaget ansvarar för att dess Medlemmar och Medlemmars Gäster är aktsamma om alla delar i lokalerna, dess utrustning, inredning och möbler. Medlemsföretaget äger inte rätt att utan United Spaces
tillstånd på något sätt förändra lokalerna och dess utrustning och möblemang.

2.2 Nycklar och säkerhet
Utfärdande av nycklar, passerkort eller andra behörighetshandlingar för Medlems tillträde till United Spaces
lokaler och utnyttjande av tjänster sker på det sätt som United Spaces anvisar. Nycklar eller passerkort tillhör United Spaces och det är inte tillåtet att göra kopior av dessa eller låta någon annan använda dem utan United Spaces tillstånd. Borttappat passerkort eller nyckel ska omedelbart rapporteras till United
Spaces och Medlemsföretaget är ansvarigt för kostnader som kan uppkomma avseende byte av lås. Om Medlem vid besök i United Spaces lokaler har glömt sitt passerkort/behörighetshandling kan United Spaces under tiden då receptionen är öppen ombesörja att ny behörighetshandling utfärdas mot en kostnad för Medlemsföretaget i enlighet med vid var tid gällande prislista. Medlemsföretaget ska tillse att
lokaler som Medlemmar genom Medlemskapet har tillgång till är låsta när ingen vistas i lokalerna. Medlemsföretaget är ansvarigt för förlust av egendom som tillhör United Spaces om
lokal inte var låst när förlusten inträffade. Borttappade lånekort debiteras med 300SEK

3 UNITED SPACES ANSVAR
3.1 Omfattningen av United Spaces ansvar
United Spaces har inget ansvar gentemot Medlemsföretaget för förlust eller skada som Medlemsföretaget lider hänförligt till Medlemskapet, om inte United Spaces har orsakat förlusten eller skadan avsiktligt eller vårdslöst. United Spaces har inte något ansvar för Medlemsföretagets förlust eller skada på
egendom som Medlemsföretaget förvarar i United Spaces lokaler, om inte särskilt avtal om förvaring träffats med Medlemsföretaget. United Spaces ansvarar inte för förlust eller skada som beror på omständighet som United Spaces inte kan råda över och som förhindrar, fördröjer eller försvårar dess fullgörande, såsom exempelvis krig, sabotage, vattenskada, eldsvåda, naturkatastrof, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, inbrott, dataintrång, mekaniskt driftstopp, strejk, uppsägning av United Spaces lokaler, brister eller förseningar av leveranser från leverantör eller underleverantör som har sin grund i sådana omständigheter eller därmed jämställd omständighet.
Anser Medlemsföretaget att United Spaces inte levererat en tjänst i enlighet med avtalade villkor ska Medlemsföretaget skriftligen meddela United Spaces detta och ge United Spaces skälig tid till rättelse. United Spaces har inget ansvar för förlust eller skada om inte Medlemsföretaget skriftligen informerat United Spaces om det inträffade och United Spaces har fått rimlig tid att rätta till felet. Under inga förhållanden har United Spaces ansvar för förlust eller skada som meddelas United Spaces senare än tre månader efter det att Medlemsföretaget eller Medlemsföretagets Medlemmar fick kännedom om skadan eller förlusten. Om United Spaces är ansvarigt för att ha underlåtit att tillhandahålla en avtalad tjänst
till Medlemsföretaget ska United Spaces, med förbehåll för nedanstående undantag och begränsningar, betala de faktiska och rimliga kostnaderna som Medlemsföretaget åsamkats genom att tjänsten införskaffats från alternativ källa.

3.2 Undantag för indirekt skada m.m.
United Spaces ansvarar inte under några omständigheter för förlorad affär, vinstbortfall, förlorade förväntade besparingar, förlust av eller skada på data, krav från tredje part eller annan indirekt skada eller förlust.

3.3 Beloppsmässig begränsning av United Spaces ansvar
Under alla förhållanden är United Spaces ansvar begränsat till 100 % av samtliga avgifter, dock högst 100 000 kr, som Medlemsföretaget enligt avtal med United Spaces erlagt till och med den dag då skadan uppstod.

4 MEDLEMSFÖRETAGETS ANVÄNDNING AV LOKALERNA OCH ANSVAR
4.1 Medlemsföretagets och Medlemmars användning av lokalerna och kontorsutrustning
Medlemsföretaget får genom sina Medlemmar endast använda United Spaces lokaler i enlighet med Medlemskapet. Det är således inte tillåtet att använda lokalerna på ett sätt som innebär frekventa besök från allmänheten. Medlemsföretaget får inte bedriva med United Spaces konkurrerande verksamhet.
Medlemsföretaget och dess Medlemmar får inte utan United Spaces tillstånd förändra eller göra några ingrepp i de lokaler som tillhör United Spaces. Sådana åtgärder omfattar exempelvis målning, fästande av saker på väggar, utbyte av de möbler som finns i lokalerna och tillförande av egna möbler m.m.
Medlemsföretagets varumärke/logotyp får endast genom United Spaces försorg göras synlig på anvisad plats. Medlemsföretaget ska tillse att dess Medlemmars datorer är kompatibla med det nätverk och skrivare som United Spaces erbjuder. Det är inte tillåtet att utan United Spaces tillstånd använda eget bredband/internet eller annan kontors- eller teknisk utrustning såsom exempelvis egna dataservrar i
lokalerna. Om Medlem genom Medlemskapet ges möjlighet att utnyttja United Spaces egna enheter som finns tillgängliga på andra orter får sådan möjlighet utnyttjas vid fem tillfällen per månad. Vid besök i sådan enhet ska Medlem följa lokala regler. Icke utnyttjat besök sparas inte till månaden efter.

4.2 Öppettider

Medlemsföretaget får genom sina Medlemmar använda United Spaces lokaler under de öppettider som United Spaces vid var tid skriftligen meddelar. Såvida inte annat har meddelats är United Spaces lokaler tillgängliga att nyttja alla dagar kl [05.00 till 00.00].

4.3 Närmare avseende Medlemsföretagets ansvar för lokalerna och kontorsutrustning
Om Medlemsföretaget, dess Medlemmar eller Gäster orsakar skada på United Spaces egendom eller IT-nätverk är Medlemsföretaget ansvarigt för att ersätta United Spaces för de kostnader som uppkommer för United Spaces. Kvarstående deposition som erlagts av Medlemsföretaget vid tecknande av Medlemskapet återbetalas vid Medlemskapets slut så snart Medlemsföretaget har uppfyllt sina skyldigheter mot United Spaces enligt Medlemskapet. Medlemsföretaget ansvarar för att inneha adekvat försäkring för den verksamhet som bedrivs i United Spaces lokaler för att skydda sin egendom och i förhållande till sina Medlemmar och Gäster. Borttappade konferensnycklar debiteras mot en kostnad av 300SEK.

4.4 Särskilt avseende Gäster
Om Medlem ska ha möte med fler än fyra Gäster ska ett mötesrum bokas. Medlemsföretaget ansvarar för Medlems Gäster. Gäst har inte rätt till tillträde till lokalerna om inte den Medlem Gästen ska besöka vistas i lokalerna. Gäster kan efter avslutat möte stanna för att arbeta i lokalerna till en kostnad som framgår av prislista som vid var tid tillhandahålls av United Spaces. Medlemsföretaget är skyldigt att erlägga denna kostnad för sina Medlemmars Gäster.

4.5 Särskilt avseende möten och övriga ”betala när du använder tjänster”
Bokning av mötesrum och beställning av andra ”betala när du använder tjänster” sker på det sätt som United Spaces anvisar. Mötesrum kan bokas i mån av tillgång. Efter mötet ska rummet återställas i samma skick som det var i innan mötet. All mat och dryck som förtärs vid möten i United Spaces lokaler tillhandahålls exklusivt av United Spaces. Avgifter för möten och ”betala när du använder tjänster” ska betalas mot faktura, med betal- eller kreditkort eller swish.

4.6 United Spaces tillgång till lokalerna och möjlighet att ändra dessa
United Spaces äger rätt att ändra storleken och utformningen av de lokaler som Medlem har tillgång till enligt Medlemskapet. Medlemsföretaget har genom Medlemskapet inte en exklusiv rätt till viss lokal. United Spaces har därför rätt att anvisa Medlemsföretaget annan jämförbar lokal än den ursprungligen avtalade. Inför nämnda förändringar av lokalerna ska United Spaces, för att minimera den påverkan detta kan ha på
Medlemsföretagets verksamhet, informera berörda Medlemsföretag i god tid före sådan förändring. För det fall Medlemsföretaget kvarlämnar tillhörigheter i lokalerna i strid mot Medlemskapet förbehåller sig United Spaces att på Medlemsföretagets bekostnad omhänderta dessa tillhörigheter och, om inte Medlemsföretaget inom en månad har gjort anspråk på att få tillbaka egendomen, göra sig av med dem. United Spaces anordnande av särskilda event, såsom inspiration, vidareutbildning och nätverkande, kan inverka på Medlemmars utnyttjande av lokalerna. United Spaces har alltid rätt att för städning, inspektion, underhåll, renovering eller annan liknande aktivitet få tillgång till samtliga utrymmen som Medlemsföretaget enligt Medlemskapet får utnyttja. United Spaces ska när man bereder sig tillfälle till lokalerna alltid sträva efter att i möjligaste mån minimera påverkan på Medlemsföretagets affärsverksamhet.

4.7 Ersättning för anpassning av lokal

Om parterna har överenskommit om en anpassning av en för Medlemsföretaget särskilt avsedd yta och Medlemsföretaget ska erlägga en ersättning för detta till United Spaces gäller följande såvida inte parterna skriftligen överenskommit om annat. Om Medlemskapet upphör innan överenskommen ersättning för anpassningen till fullo är betald ska Medlemsföretaget betala kvarstående belopp i sin helhet i samband med den sista betalningen för Medlemskapet, dock senast på Medlemskapets sista dag.”

4.8 Särskilt avseende moms

Momsfri verksamhet får inte bedrivas inom yta som nyttjas exklusivt av Medlemsföretaget genom medlemskapet ”Private Office”. Om United Spaces eller fastighetsägarens avdragsrätt för ingående moms reduceras på grund av att ytan nyttjas i en momsfri verksamhet, ska Medlemsföretaget fullt ut ersätta United Spaces för dennes skada. Ansvaret omfattar utöver United Spaces förlorade avdragsrätt samt kostnadsökningar till följd därav bland annat skadestånd som United Spaces ska erlägga till fastighetsägaren till följd av fastighetsägarens förlorade avdragsrätt samt kostnadsökningar till följd därav.

5 TRIVSELREGLER
Medlemsföretaget förbinder sig att tillse att dess Medlemmar och Gäster iakttar vid var tid gällande trivselregler.

6 KONSEKVENSERNA AV SEN ELLER UTEBLIVEN BETALNING/HÄVNING AV MEDLEMSKAP
6.1 Klagomål på faktura och påminnelseavgift
Klagomål på faktura ska framföras till United Spaces inom tio dagar från fakturadatum. Betalas inte en faktura i tid kommer United Spaces att på förfallodagen debitera påminnelseavgift samt dröjsmålsränta
enligt lag. Vid utebliven betalning förbehåller sig United Spaces rätten att inte tillhandahålla avtalade tjänster.
6.2 United Spaces rätt att häva Medlemskapet
United Spaces har rätt att häva Medlemskapet om Medlemsföretaget a) ansöker om konkurs, ställer in sina
betalningar eller kan antas ha kommit på obestånd b)väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Medlemskapet och inte vidtar full rättelse inom 14 dagar efter skriftligt påpekande från United Spaces. c) eller dess Medlemmar eller Medlemmars Gäster väsentligt åsidosätter de uppförandekoder och regleringar i övrigt som framgår av dessa allmänna villkor och Medlemskapet och dess bilagor samt inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftligt påpekande från United Spaces. Vid United Spaces uppsägning av Medlemskapet är Medlemsföretaget skyldigt att erlägga betalning för utestående kostnader och återstående avtalsperiod. Medlemsföretaget är även skyldigt att ersätta United Spaces för den skada som kan ha uppkommit på grund av Medlemsföretagets avtalsbrott.

7 SEKRETESS
Parterna förbinder sig att inte till utomstående, utan den andra partens samtycke, lämna information om varken Medlemskapet eller om den andra partens verksamhet. United Spaces får inte i marknadsföringssyfte hänvisa till Medlemskapet utan Medlemsföretagets godkännande. Parterna är emellertid inte förhindrade att lämna ut information som det enligt lag, dom eller myndighetsbeslut föreligger skyldighet att lämna ut uppgift. Om United Spaces eller Medlemsföretaget åläggs att
lämna sådan information ska information om utlämnandet omgående lämnas till den andra parten. Skyldigheten att inte lämna ut information om Medlemskapet är giltigt även efter det att Medlemskapet upphör att gälla.

8 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
Svensk lag ska tillämpas vid tvister med anledning av Medlemskap. Eventuella tvister ska avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.